LEOPARD

GIGA Storage is ontwikkelaar, manager en investeerder van energieopslag in grootschalige duurzame projecten in Europa met als doel gas- en kolencentrales te vervangen en te zorgen voor netstabiliteit.

EEN PROJECT VAN 300 MW EN 1.200 MWH

Op de locatie van de voormalige aluminiumsmelter Aldel wordt momenteel hard gewerkt aan onze batterij GIGA LEOPARD. Met een vermogen van 300 MW en 1.200 MWh wordt dit een belangrijk batterijpark dat bijdraagt aan de energietransitie van Nederland. Op deze historische plek, waar tot 2022 aluminium werd geproduceerd, zal straks voor het eerst op industriële schaal opslag van energie worden gerealiseerd.

Bron: Ronny Benjamins

VOORTZETTING VAN EEN INDUSTRIEEL BAKEN

In 2019 presenteerde aluminiumsmelter Aldel haar ambitieuze groene meerjaren-strategie om toekomstbestendig, duurzaam aluminium te produceren. Dit industrieel baken had een directe (grote) aansluiting op het hoogspanningsnet van netheheerder TenneT.  

In haar groene strategie was Aldel al bezig met de flexibilisering van haar productieproces, waarmee het energienet in balans kon worden gehouden. De smelter werkte als een virtuele batterij, waarbij de productie in opdracht van de netbeheerder kan worden op- en afgeschaald. Met deze virtuele batterij-functie droeg de aluminiumsmelter substantieel bij in het in balans houden van het landelijke elektriciteitsnet. Helaas is Aldel eind 2022 na ruim vijftig jaar failliet gegaan.

In april 2023 neemt GIGA Storage het gesloten distributienet over om op deze historische locatie grootschalige energieopslag te realiseren. GIGA LEOPARD zal bijdragen om het verschil tussen vraag en aanbod op het Nederlandse elektriciteitsnet te balanceren.

De virtuele batterij wordt voortgezet met een fysiek batterij-park van 300 MW en 1.200 MWh.

GIGA Storage is trots dat deze historische locatie met een grote Groningse geschiedenis nu gebruikt gaat worden voor een toekomstige economie: het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie op ons netwerk.

In de regio Delfzijl wordt een grote hoeveelheid duurzame energie opgewekt; met het grote batterijpark kan het aandeel duurzame energie verder toenemen; op momenten dat er tekort is aan energie, kan deze weer op het elektriciteitsnet gezet worden.

“ Natuurlijk is het jammer dat de aluminiumproductie na zoveel jaar in Delfzijl moest stoppen, uiteraard voelen we dat het een grote impact heeft op de lokale Groninger bevolking. Maar als GIGA Storage zijn we er trots op dat we nu de mogelijkheid krijgen om een grote industriële energieverbruiker te vervangen met een duurzame invulling die de energietransitie enorm gaat helpen. ”

Ruud Nijs, CEO GIGA Storage

Bron: Ronny Benjamins

GIGA Storage is bezig met de voorbereiding voor de realisatie en werkt hierin nauw samen met de lokale autoriteiten en betrokken instanties. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen; dat gebeurt in een eerlijke, open dialoog.