DUURZAAMHEID

Het voornaamste doel van GIGA Storage is het sluiten van vervuilende kolencentrales en het afbouwen van het gebruik van gas als fossiele energiebronnen. Wat is onze aanpak? 

ENERGIEOPSLAG IS DE ONTBREKENDE SCHAKEL IN DE ENERGIETRANSITIE NAAR 100% HERNIEUWBARE ENERGIE.

NIEUWE DUURZAME OPLOSSINGEN

Voor het duurzaam opwekken van elektriciteit zijn innovatieve oplossingen essentieel. De productie van energie door middel van zonne- en windbronnen kan inconsistent zijn, wat vaak resulteert in energie die niet beschikbaar is wanneer dat nodig is. Momenteel wordt het verschil tussen energieaanbod en -vraag op het net opgevangen met behulp van op fossiele brandstoffen werkende energiecentrales. Echter, batterij-energieopslagsystemen hebben het potentieel om een balancerende functie te spelen, waardoor het uitfaseren van kolencentrales en op gas gestookte energiecentrales gefaciliteerd wordt. GIGA Storage zet zich in om een belangrijke bijdrager te zijn in deze verschuiving naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energienetwerk in Europa, waarbij professionaliteit en milieuverantwoordelijkheid samenkomen. 

STRATEGISCHE ENERGIEVEILIGHEID & meer

Door het ontwikkelen van grootschalige batterijopslagprojecten strekt de impact van GIGA Storage zich uit verder dan enkel de vermindering van CO2 -uitstoot. De eerste en grootste positieve impact van GIGA Storage is het stabiliseren van het net door het balanceren van de groene energiebronnen. Onze initiatieven stellen diverse belanghebbenden, waaronder bedrijven, onderwijsinstellingen en openbare voorzieningen zoals scholen en bibliotheken, in staat om naadloos te integreren met het net. Ten tweede faciliteert GIGA de energietransitie en maakt uiteindelijk het uitfaseren van de grijze energiebronnen, zoals kolen en gas, mogelijk. Deze overgang naar schonere energie is in lijn met wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en verbetert onze milieustewardship. Bovendien versnellen we de energietransitie door het opslaan van hernieuwbare energie, die anders niet zou worden opgewekt door zonne- of windparken. Door energie op te slaan en te leveren aan de belanghebbenden vermijden we de CO2 -uitstoot die anders zou worden veroorzaakt door het gebruik van traditionele energiebronnen. In wezen draagt onze ambitie van grootschalige batterijopslagprojecten substantieel bij aan de bredere doelstellingen van het bereiken van netstabiliteit, het versnellen van de overgang naar schonere energiebronnen en het vermijden van CO2 -uitstoot door het opslaan van hernieuwbare energie. 

COMPLIANCE EN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN

Bij GIGA Storage zetten we ons in voor het naleven van de zich ontwikkelende regelgevende normen, waaronder de Batterijverordening, die de duurzame productie en afvoer van batterijen waarborgt. Dit sluit aan bij onze toewijding aan duurzaamheid door onze hele toeleveringsketen. Daarnaast volgen en rapporteren we proactief onze Scope 1 en Scope 2 emissies, wat onze toewijding aan transparantie en milieubewustzijn benadrukt. We hebben ambitieuze doelstellingen gesteld voor onze emissies: het bereiken van koolstofneutraliteit voor Scope 1 emissies tegen 2050 en voor Scope 2 emissies tegen 2040. Deze doelen tonen onze vastberaden inzet om onze ecologische voetafdruk te verminderen.

Verder houdt GIGA Storage zich aan de Richtlijnen van de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), bekend als de “Ruggie Principles”. Deze principes sturen onze benadering van mensenrechten binnen onze bedrijfsvoering, met de nadruk op onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, de bescherming door staten tegen mensenrechtenschendingen te ondersteunen en toegang tot herstel te verzekeren voor degenen die worden getroffen door bedrijfsgerelateerde mensenrechtenkwesties. Onze toewijding aan deze principes onderstreept onze inzet voor ethische bedrijfspraktijken en het maken van een positieve impact op de samenleving en het milieu.

Daarnaast ondersteunt GIGA Storage actief vier Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN SDG’s). Deze omvatten: Betaalbare en Schone Energie, Waardig Werk en Economische Groei, Verantwoorde Consumptie en Productie, en Klimaatactie. Onze steun voor deze doelen toont onze inzet om niet alleen duurzame energieoplossingen te bevorderen, maar ook economische groei, verantwoorde consumptie en klimaatactie. 

MATERIALITEIT – GIGA STORAGE

GIGA Storage erkent de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met het gebruik van mineralen in onze batterijen en de koolstofdioxide-uitstoot door de hele toeleveringsketen. Met het oog op de nadelige impact, in het bijzonder wat betreft Scope 3 emissies, begrijpen we ook onze beperkte invloed op leveranciers. GIGA Storage is vastberaden om ethische en verantwoorde materiaalbronnen voor de batterijen aan te trekken en een juist levenscyclusbeheer te bevorderen. GIGA Storage moedigt verhoogde transparantie en samenwerking van onze leveranciers aan met betrekking tot de Scope 3 emissies.

Om de missie te ondersteunen, zijn we toegewijd aan het meten en verbeteren van hun milieueffect. Ons ESG-beleid steunt op drie hoofdaspecten: (1) periodiek bijgewerkte materialiteitsbeoordelingen, (2) het vaststellen van KPI’s; en (3) het meten en verbeteren van de impact terwijl historische gegevens worden vastgelegd. 

CARBON VOETAFDRUK

Momenteel wordt de onbalans tussen energieaanbod en -vraag op het net gecorrigeerd met behulp van op fossiele brandstoffen werkende energiecentrales. Echter, batterij-energieopslagsystemen zijn in staat deze rol over te nemen, waardoor het uitfaseren van kolencentrales en op gas gestookte energiecentrales mogelijk wordt.

Ons systeem maakt efficiënt gebruik van overtollige hernieuwbare energie door de batterij volledig op te laden. In tijden waarin er een overschot aan energievraag is, kan de opgeslagen energie opnieuw worden gedistribueerd, waardoor de noodzaak van kolen- of gasgestookte energiecentrales wordt vermeden. Om de milieu-impact te illustreren, wordt hieronder een meter weergegeven die de cumulatieve CO2 -uitstoot aangeeft die is voorkomen door het gebruik van onze batterijen. Voor gedetailleerde besparingen en duurzaamheidsinformatie over onze Buffalo-batterij, bezoek alstublieft de Dashboard-pagina. 

BETAALBAAR, BETROUWBAAR EN DUURZAAM ENERGIE SYSTEEM

Grootschalige energieopslag van duurzame elektriciteit heeft het potentieel om de balancerende functie te vervangen die traditioneel wordt uitgevoerd door kolencentrales en gasgestookte energiecentrales. De opwekking van zonne- en windenergie kan onvoorspelbaar zijn, maar door het opslaan van overtollige energie tijdens perioden van overproductie, kan deze groene energie worden herverdeeld om te voldoen aan de behoeften van individuen en bedrijven wanneer dat nodig is. Deze benadering bevordert een betrouwbaar, kosteneffectief en vooral duurzaam energiesysteem dat efficiënt gebruik maakt van lokaal opgewekte energie.

Door het afvlakken van de pieken in energieproductie, zorgen we voor een rechtvaardiger verdeling van ruimte op het net. Deze benadering maakt het mogelijk voor een groter aantal particulieren, bedrijven en producenten van zonne- en windenergie om aan te sluiten op het net, wat de algehele toegankelijkheid en efficiëntie verbetert. 

SUPPLY CHAIN

De supply chain van onze GIGA-batterijen kan worden onderverdeeld in 7 verschillende fasen, zoals de winning van grondstoffen, de assemblage van batterijen, transport, installatie en gebruik, onderhoud en verzorging, einde van de levensduur en recycling, en afvalbeheer. Hoewel het gebruik van grootschalige energieopslag tijdens de operationele fase een positieve impact heeft op de preventie van CO2 -uitstoot, heeft de toeleveringsketen een onmiskenbaar negatieve impact. In de toeleveringsketen van batterijen wordt CO2 uitgestoten tijdens mijnbouw, samenvoeging, transport en de bouw van het energieopslagsysteem. Daarnaast worden zware metalen zoals lithium, ijzer, fosfaat (mineralen voor LFP-batterijen) en nikkel, mangaan en kobalt (mineralen voor NMC-batterijen) vaak verwerkt in grootschalige batterijen. Deze metalen zijn niet oneindig beschikbaar, wat betekent dat recycling en hergebruik van groot belang zijn na de degradatie van de batterijsystemen.

GIGA Storage verbetert elk project stap voor stap. Door het uitvoeren van een Levenscyclusanalyse (LCA) heeft GIGA Storage in kaart gebracht hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in de toeleveringsketen van het Buffalo-project. Bovendien is kobalt verwerkt in het GIGA Rhino project, waar GIGA Buffalo volledig kobaltvrij is gecreëerd. Om de CO2 -uitstoot in het Buffalo-project te beperken, heeft GIGA Storage ook gezocht naar duurzamere alternatieven om de betonnen fundering te construeren. Zie ons paper over eco-beton met olifantsgras voor project Buffalo. We nodigen u ook uit om onze resultaten van de LCA van het Buffalo-project te bekijken. 

FAIR COBALT ALLIANCE

Door bij te dragen aan de Fair Cobalt Alliance, streeft GIGA Storage ernaar de kobaltwinning menselijker en duurzamer te maken.

GIGA FOUNDATION

GIGA Storage doneert 0,5% van de jaarlijkse winst aan de GIGA Foundation.